Петак, 06. Новембар 2020.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЛУКА ПРАХОВО“

 Преузмите: Оглас, 06.11.2020.год.
Преузмите: Цртеж - подела на карактеристичне целине и зоне, 06.11.2020.год.
Преузмите: План саобраћаја, 06.11.2020.год.
Преузмите: Нацрт измена, 06.11.2020.год.
Преузмите: Измену плана детаљне регулације, 06.11.2020.год.

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  “ЛУКА ПРАХОВО“

 

            Јавни увид у Нацрт измене Плана  детаљне регулације  “ЛУКА ПРАХОВО“ оглашава се у периоду  од 06.11.2020.год. до 21.11.2020. године.

            Излагање  Нацрта Плана се обавља у простору у улазном холу зграде Општине Неготин (приземље), Трг Стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин.

            Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени Нацрт Плана пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

            Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени Нацрт Плана у току трајања Јавног увида  у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца број 1. најкасније до 21.11.2020.године.

            О времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове општине Неготин јавност ће бити обавештена путем сајта општине Неготин.

 

 

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.