Петак, 04. Децембар 2020.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ НЕГОТИН

 Преузмите: Оглас, 04.12.2020.год.
Преузмите: Општу документацију, 04.12.2020.год. (.rar)
Преузмите: Текстуални део, 04.12.2020.год. (.rar)
Преузмите: Документацију плана, 04.12.2020.год. (.rar)
Преузмите: Планирану намену, 04.12.2020.год. (.rar)
Преузмите: Измене планиране намене, 04.12.2020.год. (.rar)
Преузмите: Поделу плана на зоне и целине, 04.12.2020.год. (.rar)

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ НЕГОТИН

            Јавни увид у Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Неготин оглашава се у периоду  од 04.12.2020.год. до 18.12.2020. године.

            Излагање  Нацрта Плана се обавља у простору у улазном холу зграде Општине Неготин (приземље), Трг Стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин.

            Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени Нацрт Плана пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

            Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени Нацрт Плана у току трајања Јавног увида  у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца број 1. најкасније до 18.12.2020.године.

            О времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове општине Неготин јавност ће бити обавештена путем сајта општине Неготин.

 

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.