Понедељак, 14. Октобар 2019.

ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ТУНЕЛСКА ПЕЋИНА ПРЕРАСТ У КАЊОНУ ЗАМНЕ“

Преузмите: Јавни увид, 14.10.2019.г.У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине  оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ

СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ТУНЕЛСКА ПЕЋИНА ПРЕРАСТ У КАЊОНУ ЗАМНЕ“

 

            Споменик природе „Тунелска пећина прераст у кањону Замне“ налази се на подручју општине Неготин и обухвата катастарске парцеле: К.О. Штубик и К.О. Плавна.

           

1. ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 18. ОКТОБРА ДО 6. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.

            Предлог уредбе о заштити Споменика природе „Тунелска пећина прераст у кањону Замне“ и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 666 и Завода за заштиту природе Србије, Београд, Др Ивана Рибара 91. 

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 6. новембром 2019. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине, поштом или на писарницу, са назнаком „СП  Тунелска пећина прераст у кањону Замне“– Јавна расправа о заштити”.

 

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити  у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се  у среду 13. новембра 2019. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Опшине Неготин, Мала сала, Трг Стевана Мокрањца 1. Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.