Четвртак, 17. Септембар 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

Преузмите: Јавни позив, 17.09.2020.год.
Преузмите: Захтев за учешће у програму стручна пракса, 17.09.2020.год.

 

На основу члана 43. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( ,,Сл. гласник РС”, број:39/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др.закон), Локалног акционог плана запошљавања Општине Неготин за 2020.годину (,,Сл.лист општине Неготин”, број: 2/2020) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, између Општине Неготин, број: 101-10/2020-II/05 од 03.08.2020. године и Националне службе за запошљавање, број: 0608-101-6/2020 од 10.08.2020.године,

       ОПШТИНА НЕГОТИН

И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ


I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са  средњим образовањем у четворогодишњем трајању и стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

 

Tоком трајања програма стручне праксе Општина Неготин ће преко Националне службе за запошљавање:

  1. ангажованим лицима исплаћивати средства у укупном месечном износу од:

                      ·          12.000,00 динара за лица са средњим образовањем у четворогодишњем трајању,

                      ·          16.000,00 динара за лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац чије је седиште или организациона јединица у којој ће се реализовати стручна пракса на територији општине Неготин, који припада јавном сектору односно органима јединице локалне самоуправе и испуњава следеће услове:

-          да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;

-          да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

-          да оспособљава незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе – Испостава Неготин и задовољава следеће услове за укључивање у програм:

                      ·          има средње образовање у четворогодишњем трајању односно да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,

  • нема радног искуства у струци односно нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита или нема радног искуства за рад у органима јединице локалне самоуправе

-          да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

* има најмање исти ниво квалификације као и незапослено лице и најмање 12 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице.

-          Да техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Пре укључивања у програм општина Неготин и Национална служба врше проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

 

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

-          захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу .

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела.

 

-          изјава о испуњености свих законски прописаних услова у смислу кадровских, техничких, просторних и других капацитета за стручно оспособљавање лица.

-          извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;

 

Национална служба и Општинска управа Неготин задржавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, преко писарнице Општинске управе Неготин, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу у два примерака који се може добити у Општини Неготин и  Национaлној  служби - Испостава Неготин или на сајту општине Неготин www.negotin.rs

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе 

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере поднетог захтева за учешће у програму по редоследу комплетирања. У циљу провере испуњености услова Национална служба и Општинска управа Неготин задржавају право да изврше службени обилазак послодавца.

V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Општина Неготин и Национална служба ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

-          фотокопија картице текућег рачуна.

VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

-          стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

-          оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом;

-          доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-          организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;

-          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;

-          омогући Националној служби и Општинској управаи Неготин контролу реализације уговорних обавеза и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

     

      У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијала Бор (030 453 126), Испостави Неготин, телефони: 019 541 434, 019 541 505  или на сајту www.nsz.gov.rs  и  Општини Неготин.

Јавни позив  је отворен од дана објављивања до  24.09.2020.године.