Понедељак, 13. Јул 2020.

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу винарије на КП.БР. 5738 КО Карбулово - Потез Каменац

Преузмите: Позив, 13.07.2020.год.
Преузмите: Урбанистички пројекат, 13.07.2020.год.


Република Србија Општина Неготин

Општинска управа општине Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

Број: 350-130/2020-IV/02

Датум: 10.07.2020.год.

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014,145/2014,83/2018,31/2019,

37/2019 и 9/2020 ) и члана 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Одељење за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине

ОГЛАШАВА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ НА КП.БР. 5738 КО КАРБУЛОВО – ПОТЕЗ КАМЕНАЦ

 

Позивају се заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу винарије на кп.бр.5738 КО Карбулово – потез Каменац. Увид се може извршити на интернет страни Општине Неготин, централном холу Општине Неготин и у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, ул. Станка Пауновића 1 а Неготин у периоду од 13.07.2020. године до 19.07.2020.године.

Заинтересована правна и физичка лица у време трајања јавне презентације Урбанистичког пројекта за изградњу винарије на кп.бр.5738 КО Карбулово – потез Каменац, могу да доставе примедбе и сугестије Одељењу за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине.

Одељење за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине ће евидентирати све примедбе и сугестије на предметни Урбанистички пројекат, а по истеку рока за јавну презентацију орган ће све примедбе и сугестије заинтересованих лица доставити Комисији за планове општине Неготин.

 

Контакт особа : Соња Стојичевић, тел 019/547-580

 

 

Руководилац, Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.