Четвртак, 29. Аугуст 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЛЕШНИКА НА КП.БР. 19784/2; 19784/3 и 19784/4 КО ДУШАНОВАЦ, ОПШТИНА НЕГОТИН

Преузмите : Јавни позив, 29.08.2019.г.

Република Србија
Општина Неготин
Општинска управа општине Неготин
Одељење за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине
Број:350-200/2019-IV/02
Датум:26.08.2019.год.

             

         

            На основу члана 63.Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.72/2009,81/2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС.98/2013-одлука УС,132/2014, 145/2014,83/2018,31/2019 и 37/2019) и члана 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања(“Сл.гласник РС”,бр. 32/2019)

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Одељење за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине

 

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ИЗГРАДЊУ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЛЕШНИКА 

НА КП.БР. 19784/2; 19784/3 и 19784/4  КО ДУШАНОВАЦ, ОПШТИНА НЕГОТИН

 

        Позивају се заинтересована лица да изврше увид у  Урбанистички пројекат за изградњу пољопривредног комплекса са складиштење лешника  на кп.бр. 19784/2; 19784/3 и 19784/4  КО Душановац . Увид се може извршити на интернет страни Општине Неготин, централном холу Општине Неготин  и  у просторијама Одељења за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине, ул.Станка Пауновића 1 а ,Неготин, у периоду од 04.09.2019.године до 11.09.2019.године

     Заинтересована лица у време трајања јавне презентације Урбанистичког пројекат за изградњу пољопривредног комплекса са складиштење лешника  на кп.бр. 19784/2; 19784/3 и 19784/4  КО Душановац .  могу да доставе примедбе и сугестије  Одељењу за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине  .

            Одељење за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине  ће евидентирати све примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат , а по истеку рока за јавну презентацију орган ће све примедбе и сугестије заинтересованих лица доставити Комисији за планове општине Неготин.

           Контакт особа: Соња Стојичевић,тел: 019/547-580

 

                                                                                                                           Руководилац,

                                                                                                             Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.