Петак, 14. Фебруар 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ

 Преузмите: Јавни позив, 14.02.2020.год.
Преузмите: Образац 1 - Предлог годишњих програма, 14.02.2020.год.
Преузмите: Пропратно писмо, 14.02.2020.год.
Преузмите: Изјаву, 14.02.2020.год.


 

Република Србија

ОПШТИНА НЕГОТИН

Oпштинско веће општине Неготин

Број:401-128/2020-III/07     

Датум: 14.02. 2020. године

Неготин

 

 

На основу  члана 46. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС “, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 69. Статута општине Неготин („ Службени лист општине Неготин “, број 4/2019) и члана 12. и 16. Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Неготин („ Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2016 и 4/2018), Општинско веће општинe  Неготин  расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ

 

ДА ДОСТАВЕ

ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Укупан износ средстава опредељених за реализацију пројеката у спорту је 34.000 000,00 динара.

Предмет конкурса општине Неготин у области спорта за 2020. годину су програми на годишњем нивоу у области :

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

4) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;

5) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

6) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

7) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;

8) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;

9) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;

10) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;

11) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

 

Право учешћа имају носиоци који :

 

1.су уписани у одговарајући регистар у складу са законом,

2. имају седиште на територији општине Неготин,

3. су директно одговорни за припрему и извођење програма,

4. су са успехом и у складу са законом реализовало претходни програм, уколико су било носиоци програма ранијих година,

5.  испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности,

6. искључиво или претежно послује на недобитној основи,

7. су претходно обављали делатност најмање годину дана

 

Носилац програма не може да:

1.буде у поступку ликвидације, стечаја и привременом забраном обављања делатности,

2.има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,

3.буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.“

 

Предлог годишњег програма мора да садржи податке о:

1.носиоцу програма,

2.области у којој се остварује програм,

3.учесницима у реализацији програма,

4.циљевима и очекиваним резултатима,

5.проблемима које ће програм решити и у којим групама популације ,

6.врсти и садржини активности,времену и месту реализације програма,

7.буџету програма исказаном према врстама трошкова.

 

Предлог програма мора да задовољи следеће опште критеријуме у погледу садржине и квалитета :

1. да ће се реализовати у текућој години,

2. да се реализује на територији општине Неготин,

3. да садржином и квалитетом доприноси остваривању општег интереса грађана у области спорта на територији општине Неготин ,

4. да има значајан и дуготрајан утицај на глобални развој спорта у општини Неготин,

5. да су директни трошкови реализације програма стварни ,оправдани и у непосредној вези са циљевима реализације програма,

6. да је у складу са законом о спорту Републике Србије ,стратегијом развоја спорта Републике Србије и развоја спорта у општини Неготин,

7. да је обезбећено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених прихода или неког другог извора.

            Предлог свог годишњег програма као и годишњих програма својих чланица  подноси Спортски савез општине Неготин.

 

Обавезна документација коју треба доставити

 

Предлагач програма обавезан је да достави следећу документацију:

  1. попуњен образац 1( предлог програма),
  2. пропратно писмо,
  3. копија решења о регистрацији организације/удружења,
  4. изјава да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту.

Образац 1 ( предлог програма), образац пропратног писма и изјаву да да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту, могу се преузети са сајта општине Неготин www.negotin.rs, као и са сајта Спортског савеза општине Неготин www.sportskisaveznegotin.rs.

 

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком:

 

Пријава на Јавни позив за финансирање програма у области спорта у 2020. години из буџета општине Неготин“

 

Пријаве се достављају на писарници општине Неготин или поштом на адресу:

 

Општина Неготин

Комисији за оцену програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Неготин

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

 

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати напомену:

НЕ ОТВАРАТИ”

 

Рок за подношења пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине и на огласној табли Општинске управе, односно до 02. 03. 2020. године.

Пријава се сматра благовременом ако је примљена у Општинском услужном центру општине Неготин  најкасније до дана 02. 03. 2020 године до 15.00 часова, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

 

Одлука о расподели средстава

 

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до краја буџетске 2020. године.

Комисија доставља Општинском већу предлог за одобравање програма, у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава.

Одлуку о избору пројеката у области спорта који се финансирају из буџета општине Неготин доноси Општинско веће општине Неготин у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

Одлука о расподели средстава је коначно и против ње се може покренути управни спор.

Одлука о расподели средстава биће објављено на званичној интернет презентацији општине Неготин www.negotin.rs и доставља се подносиоцу програма.

Ако су одобреном програму додељена мања средства од средстава наведених у буџету предлога програма, пре закључења уговора, подносилац предлога усклађује буџет са висином расположивих средстава,односно измену буџета предлога, или прилаже доказ да је обезбедио додатна средства за реализацију програма.

Носилац програма  може, у изузетним ситуацијама у току реализације програма, да тражи сагласност Комисије, за прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма. Прерасподела средстава може се извршити тек након добијања писмене сагласности.

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ПРЕДСЕДНИК,

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе