Субота, 01. Април 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ О ПРЕДЛАГАЊУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 12. МАЈА – ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите : Јавни позив 


Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Комисија за избор и именовања, награде и признања
Број: 170-2/2017-I/08
30.03.2017. године
Н е г о т и н

 

            На основу члана 9, 11. и 12. а у вези члана 2. и 3. Одлуке о додели награда и јавних признања („Сл.лист општине Неготин“, бр. 10/2007,  6/2013 и 15/2013) Комисија за избор и именовања, награде и признања Скупштина општине Неготин, о б ј а в љ у ј е


ЈАВНИ ПОЗИВ

О предлагању кандидата за доделу награда и јавних признања

поводом Дана општине Неготин 12. маја – за 2016. годину

 

I

            Сва физичка и правна лица са територије општине Неготин могу поднети образложени предлог за доделу награда и јавних признања, правним и физичким лицима и другим организацијама, за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општине Неготин и другим областима, за 2016. годину.

II

            Награде и јавна признања су:

-          „Мајска награда општине Неготин“

-          Повеља

-          Звање почасног грађанина

„Мајска награда општине Неготин“ додељује се правним и физичким лицима и другим

организацијама за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општине Неготин и другим областима , остварене у периоду од 01. јануара до 31.децембра 2016. године.

            Повеља се додељује ученицима и студентима са територије општине Неготин, за постигнуте резултате на такмичењима у земљи и иностранству, у 2016. години.

            Звање почасног грађанина Неготина додељује се појединцу, држављанину  Републике Србије или странцу, за достигнућа и дела која представљају изузетан допринос развоју општине Неготин, изградњи хуманих односа међу људима и развоју сарадње у области привреде и културе са општином односно Републиком Србијом.
 

III
 

            Oбразложени предлози, са одговарајућим прилозима (у фотокопији) за доделу награда и јавних признања достављају се у писменој форми Комисији за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин  до  30.04. 2017. године.

            Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.

            Ближе информације могу се добити преко Службе за скупштинске послове Општинске управе општине Неготин на телефон број: 019/544-000, локал 130.
 

IV
 

            Одлуку о додели награда и јавних признања зa 2016. годину доноси Комисијa за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин.
 

V
 

            Јавни позив о подношењу предлога кандидата за доделу награда и јавних признања објавити  у средствима јавног информисања  као  и на сајту општине Неготин www.negotin.rs.

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

ПРЕДСЕДНИК,

Горан Чеклановић ,с.р.