Понедељак, 13. Фебруар 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2017.ГОДИНИ

Преузмите : Јавни конкурс 
Преузмите : Образац пријаве на јавни конкурс
Преузмите : Образац предлога пројекта
Преузмите : Образац буџета пројекта
Преузмите : Изјава о прихватању обавеза реализације пројекта
Преузмите : Решење о расподели средстава

 

На основу  члана 62. Статута општине Неготин  (“Сл.лист општине Неготин”  број 9/2015-пречишћен текст ),члана 6. и члана 40. став 3. Одлуке о буџету Општине Неготин за 2017.годину (“Сл лист Општине Неготин” број 21/2016) а на основу Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор  програма/пројекта од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине (“Сл лист Општине Неготин” број 04/2014), председник општине Неготин    р а с п и с у j е


ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2017.ГОДИНИ

Укупан износ средстава намењен  финансирању/суфинансирању пројеката невладиних организација, удружења  и друштава у општини Неготин за 2017.годину, износи  5.000.000,00 динара.

 

1.Предмет конкурса

Општина Неготин ће финансирати пројекте од јавног интереса за општину, у 2017.години из следећих области:

1) социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и

    друштвене бриге о  старим особама,

2) унапређења положаја  деце и младих ,

3) заштите и промовисања људских и мањинских права,

4) одрживог развоја и развоја хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе и интересе.

2.Учесници конкурса

Право учешћа имају :

-организације, удружења и друштва која своју активност реализују на територији општине Неготин и уписана су у регистар код надлежног органа и регистрованa  најмање једну годину.

-право на подношење захтева имају и подружнице удружења  која нису регистрована на територији општине Неготин  ако сродна удружења из те области већ нису регистрована и не раде на територији општине Неготин

Једна организација, удружење и друштво може да конкурише само са једним пројектом. 

3.Општина Неготин неће финансирати:

1.Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и слично

2.Иницијативе које доносе профит удружењима

3.Политичке и страначке организације , верске организације, групе и секте

4.Владине организације укључујући и школе, месне заједнице и друго

5.Организације чији је оснивач Општин Неготин

6.Активности које заговарају нетолерантност и насиље

7.Пројекте удружења који се финансирају Одлуком о буџету Општине Неготин  за 2017 годину са наменске позиције за то удружење

8.Спортска удружења регистрована по Закону о спорту

Oпшти услови:

- да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима (“Службени гласник РС”,бр 51/09 и 99/2011 др.закон) и да је регистровано на територији општине Неготин;

-да је удружење директно одговорно за припрему и извођење пројекта.

- активности предвиђене захтевом директно утичу на унапређење рада удружења  и побољшање

   квалитета живота и рада чланова удружења и шире заједнице у оквиру области деловања 

   удружења

- да су активности пројекта  јасно разложене и дефинисане у погледу броја и улоге учесника,

  циљних група, очекиваних резултата пројекта и финансијских трошкова

- да су активности пројекта везане за временски период  до 31.12.2017 као и да је

  њихов временски план јасно дефинисан  а све активности спроведене и приложени рачуни закључно са   31.12.2017

- да је удружење благовремено поднело  извештај за претходну буџетску годину у складу са

  уговором за реализацију пројекта и завршило све активности за које је добило средства од општине у претходној години

- да удружење није у поступку ликвидације, стечаја и или под привременом забраном 

  обављања  делатности

- да удружење нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама пореског

  осигурања

Прихватљиви трошкови:

  1. Предавања и стручни ангажман  спољних експерата  за специфичне  активности у пројекту
  2. Трошкови  ангажовања  лица која дирекно раде на реализацији  пројектних активности и општих послова 
  3. Трошкови набавке материјала за едукацију или опреме за  реализацију пројектних активности

      4.   Трошкови превоза који су  директно повезани са активностима у пројекту за чланове

 удружења и лица која раде на реализацији пројектних активности

  1. Трошкови кетеринга као пратеће активности пројекта
  2. Трошкови промоције пројектних активности и промоције рада удружења

Трошкови рада канцеларије- месечна претплата  за телефон, трошкови струје и грејања   просторија удружења, трошкови канцеларијског материјала, трошкови набавке хигијенских средстава за одржавање просторија,  трошкови хигијенско - санитарног одржавања просторија, трошкови закупа просторија које су седиште удружења, трошкови финансијских услуга (банкарске провизије и сл.), трошкови рачуноводствених услуга.

Неприхватљиви трошкови

1. Сви износи који превазилазе прихваћене износе буџетом пројекта нису прихватљиви за    финансирање  

2. Трошкови грађевинских радова  у циљу  реновирања, адаптације и реконструкције    објеката које Удружење користи за свој рад - седиште.

4.Конкурсна документација

Образац пријаве на Jавни конкурс, Oбразац предлога пројекта, Образац буџета предлога пројекта и Изјава о прихватању обавезе реализације пројекта  могу се преузети на званичној интернет презентацији Општине Неготин (www.negotin.rs, www.invest.negotin.rs). Образац пријаве на Jавни конкурс, Oбразац предлога пројекта, Образац буџета пројекта и Изјава о прихватању обавезе реализације пројекта морају бити попуњени, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање организације односно удружења.

Извештавање о реализацији одобрених средстава подносилац захтева потребно је да спроведе у складу са Правилником о начину поступку и критеријумима за избор пројеката-програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета Опшине Неготин и одредбама Уговора о финансирању  пројекта невладиних организација, удружења и друштава у 2017.години.

5.Пријава на конкурс

Пријаве на Јавни конкурс подносe се на посебном обрасцу, у Писарници Oпштинске управе општине Неготин, која се налази на Тргу Стевана Мокрањца бр. 1, 19 300 Неготин,  или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком:

ОПШТИНА НЕГОТИН – Комисија за расподелу средстава за пројекте

невладиних организација, удружења и друштава у 2017.години

ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1

"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за расподелу средстава за пројекте невладиних организација, удружења и друштава у 2017.години из буџета  општине Неготин за 2017.годину ".

Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: ___________________________________

    

Контакт особа и број телефона:                              ______________________________

Пријава се доставља у штампаном облику у једном примерку.

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту општине Неготин,од 13.02.2017.године, и  то најкасније 27.02.2017.године у 15 30 часова. Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште),без обзира на датум доспећа. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

У случају када је удружење обезбедило финансирање пројеката од стране  другог донатора, обавезно приложити копију уговора о донацији, потписану и оверену.Непотписани и неоверени уговори неће бити узети у разматрање.

Активности пројекта морају бити реализоване на територији општине Неготин.

Пројекат мора бити реализован до истека буџетске године, односно до 31.12.2017.године.

Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног конкурса подноси и:

- Образац пријаве на Јавни конкурс,

- Образац предлога пројекта,

- Образац предлога буџета предлога пројекта

- Оверену изјаву о прихватању обавезе реализације пројекта

- Решење о упису у регистар код надлежног органа,

- Фотокопију картона депонованих потписа.

- У случају суфинансирања, уговор о финансирању пројекта  закључен са донатором

 Непотпуне пријаве неће бити разматране.

6.Критеријуми за одобравање пројекта

1.Усклађеност пројекта са условима конкурса                                                    

2.Остварени резултати рада удружења из претходних година  и материјална и кадровска опремљеност                                                               

3.Одрживост пројекта                                                                                             

4.Планирана сарадња са локалном заједницом током реализације пројекта као и величина циљне групе                                            

5.Обезбеђено сопствено новчано учешће                                                             

6.Обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора                                  

Једном у току реализације пројекта дозвољено је пребацивање средстава из једне у другу буџетску линију уз сагласност Комисије.

Комисија за доделу средстава задржава право да изврши корекцију буџета пројкта.

Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца предлога пројекта тражи допунску документацију којом се могу образложити поједине буџетске ставке (набавку опреме и  трошкове закупа и тд.) као и да одобри доделу средстава  само за оне ставке у пројектној апликацији које на основу приложене  документације процени као  оправдане.

Рок за доставу извештаја је  31.01.2018.године. У супротном корисници средстава обавезни су да врате сва уговорена средства.

Број: 401- 38 /2017-II/05

    07.02.2017.године

Неготин

Oбрађивач

Александра Матић,дипл.инг.пољ.

                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.ел.