Понедељак, 09. Новембар 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

Преузмите : Јавни конкурс
Преузмите : Образац изјаве
Преузмите : Обавештење о јавном конкурсу

Обавештење о Јавном конкурсу за пријем приправника у Општинској управи општине Неготин објављено је 09. новембра 2020. године, у дневном листу "Данас". 


Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 111-8/2020-IV/06
09.новембар 2020. године
Н е г о т и н

 

На основу члана  4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 и 86/2019 – др.закон),  члана 11. став 2. и члана 12. став 1.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16), члана 24. а у вези са чланом 23. став 2. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (“Сл. гласник РС”, бр.36/2009 и 32/2013), члана 4а Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019),  Кадровског плана општине Неготин за 2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, број 18/2019) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године и број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године, начелник Општинске управе општине Неготин, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 за пријем приправника у Општинској управи општине Неготин

  

I  Орган у коме се врши пријем приправника:

   Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

II  Радно место на коме се врши пријем приправника: "Стручно-административни послови у области сарадње са удружењима грађана и у области развојних пројеката" разврстано у звање млађи саветник, у Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој, 1 извршилац, утврђено под редним бројем 11а Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године и број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године (у даљем тексту: Правилник).

Опис послова: предлаже и унапређује механизме сарадње јединице локалне самоуправе са организацијама цивилног друштва, комуницира са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и припрема годишње извештавање о оствареној сарадњи између ЈЛС и ОЦД, врши административно техничке послове за потребе Комисије за доделу средстава удружењима и невладиним организацијама за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Неготин, врши контролу трошкова и контролу извештавања у току целе године за пројекте које финансира или суфинансира локална самоуправа.

Обавља административно техничке послове за Комисију за проверу документације поднете на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Неготин ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, врши контролу трошкова и контролу извештавања у току целе године за пројекте које финансира или суфинансира локална самоуправа. Учествује у изради стратешких докумената (стратегије, програма развоја, акционих планова) од значаја за развој општине Неготин. Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економских наука и менаџмента на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету – економски или факултет за менаџмент – стручног назива дипломирани менаџер, завршен приправнички стаж, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

III – Трајање радног односа: за наведено радно место, радни однос се заснива на одређено време у трајању од једне године.

IV Услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса  пунолетан, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, да му је утврђен статус особе са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, контакт телефон, а по могућности e mail адресу, са  биографијом.  Пријава мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:

-        уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

-        извод из матичне књиге рођених;

-        доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( из казнене евиденције надлежне Полицијске управе, издат након оглашавања овог конкурса);

-        потврда којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа - овај доказ достављају само кандидати који су били у радном односу у државном органу, односно органу аут. покрајине или јединици лок.самоуправе;

-        диплома којом се потврђује стручна спрема;

-        решење Националне службе за запошљавање да лице има статус особе са инвалидитетом

-        Изјава (Образац 1) у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо кандидата.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији овереној од стране надлежног органа за оверавање потписа, рукописа и преписа.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16 и 95/2018 – аутент.тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Учесник конкурса може да се изјасни да наведене доказе прибави сам у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1), којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 може се преузети на интернет презентацији општине Неготин уз јавни конкурс.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VI -  Провера знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за пријем приправника, провера знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, одржаће се у просторијама Општинске управе општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити писмено обавештени, као и на контакте (e mail адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 и 86/2019 – др.закон), Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр.  51/2009, 99/2011 – др.закони и 44/2018 – др.закон) – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације – усмено. 

VII Место рада:

Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

VIII  Рок за подношење пријаве на јавни конкурс  је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

 Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Неготин, решењем број 111-7/2020-IV/06 од 03.новембра 2020. године

IX Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Нена Крстић, телефон 069/848-2781, 019/544-000, лок.143

e-mail: nena.krstic@negotin.rs

X Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Пријаву на јавни конкурс са доказима о испуњењу услова јавног конкурса у затвореној коверти, кандидат може доставити лично (на шалтеру Општинског услужног центра Неготин) или препорученом пошиљком на адресу: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, за Конкурсну комисију, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине Неготин“.

Напомене: На основу члана 125. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да је приправник лице које послодавац прима у радни однос на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла.

На основу члана 126. став 1., 2. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, својство приправника може стећи лице које није било у радном односу, као и лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с тим степеном образовања. Време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа, код другог послодавца не урачиунава се у приправнички стаж уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и врсти стручне спреме за који се приправнички стаж спроводи. Ако је након спроведеног јавног конкурса за обављање приправничког стажа примљено лице које је службеник у радном односу на неодређено време код послодавца, службеник се распоређује на радно место на којем се обавља приправнички стаж у статусу приправника, до окончања трајања приправничког стажа.

На основу члана 127. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, траје једну годину.

Сходно одредбама члана 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, прописана је између осталог, обавеза послодавца да има у радном односу одређени број особа са инвалидитетом, док је чланом 23. став 2. истог Закона прописано да се особе са инвалидитетом запошљавају под посебним условима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине Неготин објављује се на интернет презентацији општине Неготин www.negotin.rs и огласној табли Општинске управе општине Неготин. Обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет презентације општине Неготин, објављено је у дневним новинама „Данас”.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

НАЧЕЛНИК

Зорица Мијушковић, дипл.правник