Петак, 23. Октобар 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите : Јавни конкурс
Преузмите : Образац изјаве
Преузмите : Обавештење о јавном конкурсу


Обавештење о Јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Неготин објављено је 23. октобра 2020. године, у дневном листу "Данас". 


 

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 111-5/2020-IV/06
23. октобар 2020. године
Н е г о т и н

 

На основу члана  4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 и 86/2019 – др.закон),  члана 11. став 2. и члана 12. став 1.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-6735/2020 од 27.08.2020. године, Кадровског плана општине Неготин за 2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, број 18/2019) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године и број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године, начелник Општинске управе општине Неготин, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Неготин

 

I  Орган у коме се радно место попуњава:

   Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

II Радно место које се попуњава: „послови утврђивања локалних јавних прихода“ у Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију – Одсек за локалну пореску администрацију, разврстано у звање сарадник, 1 извршилац, утврђено под редним бројем 13. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године и број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године (у даљем тексту: Правилник).

Опис посла: врши пријем,обраду, контролу и унос података из пореских пријава. Врши припреме за благовремено и законито утврђивање локалних јавних прихода. Припрема порески акт којим се установљава појединачна пореска обавеза и одређује порески обвезник, пореска основица и износ пореске обавезе.  Предузима радње и активности неопходне за утврђивање чињеничног стања ради утврђивања локалних јавних прихода,  одређује исправе и доказе, рок, место и начин доставе на увид и проверу ради утврђивања чињеничног стања. Обавља увиђај ради утврђивања или разјашњења чињеница од значаја за опорезивање и саставља записник о обављеном увиђају са налазима и примедбама пореског обвезника, као и разлозима за евентуално одбијање потписивања записника,  припрема нацрте пореских управних аката, доноси пореска решења на основу података из пословних књига и евиденција пореског обвезника, чињеничног стања утврђеног у поступку контроле и евиденцијама локалне пореске управе.  Проверава пореску базу пре штампања решења локалних јавних прихода.  Доноси решења локалних јавних прихода,  прати достављање пореских решења,  води евиденцију о току достављања и стара се о адекватном припајању доказа о достави одговарајућем пореском предмету. Припрема и доставља јавности оглас којим обавештава пореске обвезнике о индексу реваролизације и дану доспећа локалног јавног прихода. Припрема привремено пореско решење на основу до тада утврђеног чињеничног стања и пореско решење за коначно утврђивање пореза чиме укида привремено решење,  пружа стручну помоћ пореским обвезницима,  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за неподношење пореске пријаве. Врши израду нацрта другостепених решења по жалбама у области локалних јавних прихода,  припрема анализе и извештаје који служе за израду одлука које доноси Oпштинско веће и Скупштина општине. Припрема извештаје о утврђеним локалним јавним приходима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године – виша школа правног смера, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

III – Трајање радног односа: за наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

IV Услови за кандидата: Сваки кандидат, поред услова за рад на радном месту  утврђених Правилником,  треба да испуњава и следеће опште услове из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 и 86/2019 – др.закон) и то:

  1. да је држављанин Републике Србије,
  2. да је пунолетан,
  3. да има прописану стручну спрему,
  4. да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
  5. да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, контакт телефон, а по могућности e mail адресу, са  биографијом и  наводима о  врсти и дужини радног искуства, кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и податке о стручном усавршавању. Пријава мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:

-        уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

-        извод из матичне књиге рођених;

-        доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( из казнене евиденције надлежне Полицијске управе, издат након оглашавања овог конкурса);

-        потврда којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа - овај доказ достављају само кандидати који су били у радном односу у државном органу, односно органу аут. покрајине или јединици лок.самоуправе;

-        диплома којом се потврђује стручна спрема;

-        уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,     

-        исправа којом се доказује радно искуство у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-        Изјава (Образац 1) у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо кандидата.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији овереној од стране надлежног органа за оверавање потписа, рукописа и преписа.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16 и 95/2018 – аутент.тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење из казнене евиденције надлежне Полицијске управе.

Учесник конкурса може да се изјасни да наведене доказе прибави сам у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1), којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 може се преузети на интернет презентацији општине Неготин уз јавни конкурс.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VI -  Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, одржаће се у просторијама Општинске управе општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити писмено обавештени, као и на контакте (e mail адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – испр., 23/03 – испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06 –испр.др.закна, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12 – испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутент.тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19), Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 42/02-Одлука СУС, 80/02, 80/02-други закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-Одлука УС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18, 99/18-Одлука УС и 86/19), Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 и 86/2019 – др.закон) – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације – усмено.

VII Место рада:

Општинска управа општине Неготин, Локална пореска администрација, ул. Кнеза Михајла бр.12, 19300 Неготин

VIII  Рок за подношење пријаве на јавни конкурс  је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Неготин, решењем број 111-4/2020-IV/06 од 21. октобра 2020. године

IX Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Нена Крстић, телефон 069/848-2781, 019/544-000, лок.143

e-mail: nena.krstic@negotin.rs

X Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Пријаву на јавни конкурс са доказима о испуњењу услова јавног конкурса у затвореној коверти, кандидат може доставити лично (на шалтеру Општинског услужног центра Неготин) или препорученом пошиљком на адресу: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, за Конкурсну комисију, са назнаком „Пријава за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - послови утврђивања локалних јавних прихода у Општинској управи општине Неготин“.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

У радни однос на неодређено време може се примити кандидат који нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места службеника у Општинској управи општине Неготин објављује се на интернет презентацији општине Неготин www.negotin.rs и огласној табли Општинске управе општине Неготин. Обавештење о јавном конкурсу са адресом сајта општине Неготин, објављено је у дневним новинама „Данас”.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
НАЧЕЛНИК
Зорица Мијушковић, дипл.правник