Среда, 20. Април 2022.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места намештеника у Општинској управи општине Неготин

Преузмите: Јавни конкурс,20.04.2022.г.
Преузмите: Изјава, 20.04.2022.г.

Република Србија

ОПШТИНА НЕГОТИН

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Број: 111-13/2022-IV/06

20.април 2022. године

Н е г о т и н

 

На основу члана  4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон и 123./2021 – др.закон),  члана 11. став 2. и члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/2022), члана 24. а у вези са чланом 23. став 2. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.Гласник РС", бр.36/2009, 32/2013 и 14/2022-др.закон), члана 27к став 8. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 4а. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.Гласник РС", бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019), Кадровског плана општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, бр.36/2021) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године, број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године, бр. 112-293/2020- III/07 од 25.12.2020.године, 112-195/2021-III/07 од 28.10.2021.године, и број 112-11/2022-III/07 од 28.01.2022.године, а у циљу извршења законске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, начелник Општинске управе општине Неготин, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места намештеника у Општинској управи општине Неготин

 

I  Орган у коме се радна места попуњавају:

   Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

 II Радно место која се попуњава:

  телефониста” - намештеник, разврстано у четврту врсту радних места, у Служби за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике, утврђено под редним бројем 16. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године, број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године, број 112-293/2020-II/07 од 25.12.2020. године, број 112/195/2021-III/07 од 28.12.2021.године и број 112-11/2022-III /07 од 28.01.2022.године (у даљем тексту: Правилник).

Опис посла : пријем и прослеђивање телефонских позива, успостављање телефонских веза преко централе, вођење евиденције телефонских разговора, пружање потребне информације и обавештења странкама. Обавља и све друге послове и задатке по налогу руководиоца Службе и начелника Општинске управе. За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Службе и начелнику Општинске управе.

 

            Услови за рад на радном месту: средње образовање у четврогодишњем трајању, гимназија, са или без радног искуства.

Број извршилаца: 1.

 

III – Трајање радног односа: за наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

IV Услови за кандидата: Сваки кандидат, поред услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин, који су наведени у условима радног места, треба да испуњава и следеће опште услове из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др.закон и 157/2020 – др.закон и 123./2021 – др.закон) и то:

  1. да је пунолетан држављанин Републике Србије,
  2. да има прописано образовање,
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  5. да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

 V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 -          пријава на  јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, контакт телефон, а по могућности e mail адресу, са биографијом и наводима о врсти и дужини радног искуства, кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и податке о стручном усавршавању. Пријава мора бити својеручно потписана. Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:

 -          уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

-          извод из матичне књиге рођених;

-          доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( из казнене евиденције надлежне Полицијске управе, издат након оглашавања овог конкурса);

-          потврда којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа- овај доказ достављају само кандидати који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе;

-          диплома или уверење којим се потврђује стручна спрема;

-          исправа којом се доказује радно искуство у струци уколико је кандидат имао радног искуства (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-           решење Националне службе за запошљавање да лице има статус особе са инвалидитетом

-          Изјава (Образац 1) у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо кандидата.

Докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији, која је оверена код Јавног бележника. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене у општини или суду пре 1. марта 2017. године.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16 и 95/2018 – аутент.тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Учесник конкурса може да се изјасни да наведене доказе прибави сам у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1), којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 може се преузети на интернет презентацији општине Неготин у оквиру обавештења о јавном конкурсу.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VI -  Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, одржаће се у просторијама Општинске управе општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, с тим што ће кандидати о датуму и времену провере бити писмено обавештени, као и на контакте (e mail адресу или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

               Провера стручне оспособљености вреднује се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на радном месту, увидом у податке које је кандидат навео у својој пријави и приложеним доказима из пријаве, усмено, кроз разговор са кандидатом и путем усмене симулације.

            Провера знања вреднује се тако што се проверава познавање области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту из Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.Гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе  ("Сл.Гласник РС",бр. 10/93, 14/93-испр.,67/2016, 3/2017 и 20/2022-др.упутство) и Одлуке о општинској управи општине Неготин- пречишћен текст ("Сл. лист општине Неготин",бр.22/2018)- усмено, и путем усмене симулације.

            Провера вештине кандидата вреднује се тако што се проверавају вештине комуникације непосредно са запосленима и надлежним органима, усмено, кроз разговор са кандидатом.

VII Место рада:

Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

 

VIII  Рок за подношење пријаве на јавни конкурс  је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

Датум оглашавања јавног конкурса: 20.04.2022. године

Датум истека рока за подношење пријава на јавни конкурс: 05.05.2022. године.

 

IX Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 

Нена Крстић, телефон 069/848-2781, 019/544-000, лок.127

e-mail: nena.krstic@negotin.rs

 

X Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Пријаву на јавни конкурс са доказима о испуњењу услова јавног конкурса у затвореној коверти, кандидат може доставити лично (на шалтеру Општинског услужног центра Неготин) или препорученом пошиљком на адресу: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, за Конкурсну комисију, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места намештеника „телефониста“ у Општинској управи општине Неготин“.

 Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Намештенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема решења. Жалба кандидата не одлаже извршење решења.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Неготин, решењем број 112-136/2022-IV/06 од 12. априла 2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачкиог радног места намештеника у Општинској управи општине Неготин објављује се на интернет презентацији општине Неготин www.negotin.rs и огласној табли Општинске управе општине Неготин.

Обавештење о јавном конкурсу са адресом сајта општине Неготин, објављено је у дневним новинама „Вечерње новости”.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

НАЧЕЛНИК

Зорица Мијушковић, дипл.правник,с.р.