Петак, 25. Фебруар 2022.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Неготин

Преузмите: Јавни конкурс, 25.02.2022.год.
Преузмите: Обавештење, 25.02.2022.год.
Преузмите: Изјаву, 25.02.2022.год.

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 111-8/2022-IV/06
25. фебруар 2022. године
Н е г о т и н

На основу члана  4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон и 123/2021 – др.закон),  члана 11. став 2. и члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/2022),члана 27к став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Кадровског плана општине Неготин за 2022. годину (“Сл. лист општине Неготин”, бр.36/2021) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст), број 112-213/2018-IV/06 од 04.10.2018. године, број 112-228/2018-III/07 од 21.12.2018. године, број 112-68/2020-III/07 од 25.02.2020. године, број 112-230/2020-III/07 од 10.09.2020. године, број 112-293/2020- III/07 од 25.12.2020.године, 112-195/2021-III/07 од 28.10.2021.године и број 112-11/2022-III/07 од 28.01.2022.године, начелник Општинске управе општине Неготин, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Неготин