Петак, 28. Фебруар 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16)на основу члана 40. тачка 69. Статута општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 55. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево“ Неготин са Законом о јавним предузећима (''Службени лист општине Неготин'', бр. 19/16 и 3/17), Скупштина општине Неготин, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

Подаци о јавном предузећу:

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево " Неготин.

Скраћени назив пословног имена: Јавно комунално предузеће „ Бадњево“  Неготин.

Седиште: Неготин, Ул. Добропољска бр.1.

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Претежна делатност предузећа је 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Услови за именовање за директора:

1.да је учесник конкурса пунолетан и пословно способан ;

2.да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним

студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3.да има најмање пет године радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из претходне тачке;

4.да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5.да познаје област корпоративног управљања;

6.да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7.да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8.да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9.да лицу нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: - обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи - обавезно психијатријско лечење на слободи

- обевезно лечење наркомана

- обавезно лечење алкохоличара

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: 1) Провера знања страних језика врши се усменим или писаним путем, а врши је стручно лице у разговору са кандидатом или провером одговора на тесту, који стручно лице саставља, и које доставља комисији писани налаз о резултатима разговора или теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком „не задовољава”, „делимично задовољава” или „у потпуности задовољава”; 2)Познавање рада на рачунару проверава се симулацијом, односно практичним радом на рачунару, у стандардним програмима за обраду текста, електронску комуникацију и претраживање интернета, односно другим програмима који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.Проверу познавања рада на рачунару врши стручно лице које комисији доставља комисији писани налаз о резултатима разговора или теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком „не задовољава”, „делимично задовољава” или „у потпуности задовољава”;3) Вештину комуникације у међуљудским односима и стручну оспособљеност кандидата на основу његових одговора на питања која се односе на програм пословања јавног предузећа, корпоративно управљање и унапређење рада и развоја јавног предузећа проверава у разговору са кандидатом комисија; 4) вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима.

Мандат и подаци о радном месту:

Директор се именује на период од четири године, а радно место је у Неготину, Ул. Добропољска бр. 1.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „ Службеном гласнику РС “.Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању са навођењем страног језика који је изучавао, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

-извод из матичне књиге рођених;

-уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);

-уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“)

-диплома о стручној спреми

-исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти

из којих се види да кандидат има пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа(потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа, са краћим описом послова које је обављао до подношења пријаве);

-исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова(потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова) ;

-изјава под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

-доказ надлежног органа да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и доказ надлежног органа да није одређена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

-обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи

-обавезно психијатриско лечење на слободи - обевезно лечење наркомана - обавезно лечење алкохоличара

-забрана вршења позива, делатности и

дужности, не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина општине Неготин,

Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општине Неготин - са назнаком „ Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за комуналне делатности „ Бадњево

“Неготин “ -НЕ ОТВАРАЈ

Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мирјана Дојчиновић, Општинска управа општине Неготин, тел. 069/8482743.

Изборни поступак

По истеку рока за подношење пријава Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општине Неготин (у даљем тексту: Комисија) која спроводи конкурс прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка.

Уколико Комисија одлучи да се изборни поступак спроведе у више делова, кандидати ће на почетку сваког дела бити обавештени о томе кад почиње наредни део изборног поступка, а кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног предузећа.

Ранг листу и записник о спроведеном изборном поступку комисија која спроводи конкурс доставља Општинском већу Општине Неготин које припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га Скупштину општине Неготин.

Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве Комисија ће одбацити Закључком против кога није допуштена жалба.

Јавни конкурс спроводи Комисија коју образује Скупштина општине Неготин.

Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном гласнику РС'', најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Неготин.

Оглас о јавном конкурсу објављен је у "Службеном гласнику РС" број 16/2020, од 27.02.2020.год.

 

Број: 111-2/2020-I/07 

Дана 24.01.2020. године

Неготин       

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ПРЕДСЕДНИК,

мр Милан Уруковић