Уторак, 16. Јул 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2019. ГОДИНИ ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2019. ГОДИНИ

Преузмите : Текст Конкурса, 16.07.2019.г.
Преузмите : Пријавни образац
Преузмите : Образац Предлога пројекта
Преузмите : Образац буџета пројекта и наративног буџета пројекта
Преузмите : Изјава овлашћеног лица Удружења
Преузмите : Изјава о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања
Преузмите : Изјава сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса
може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција
Преузмите : Прелиминарну листу изабраних пројеката, 20.08.2019.г 
Преузмите: Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима удружења
из буџетских средстава општине Неготин у 2019.г.

 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019),Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Неготин за 2019. и 2020. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019),   Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Неготин за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019), Програмом за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 9/2019 )Председник општине Неготин на предлог Комисије за доделу средстава за невладине организације, удружења и друштава у 2019. години из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 13/2019 ), расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА  ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2019. ГОДИНИ ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2019. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурс је реализација мере 102. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019. години, и у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019) и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019).

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају  организације,удружења и друштава која имају седиште на територији општине Неготин и уписана су у регистар код надлежног органа (решење из АПР-а) и чији су циљеви дефинисани статутом/оснивачким актом остварују у области пољопривреде и руралног развоја.

Комисија за доделу средстава за невладине организације,удружења и друштава у 2019.год. из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019.години (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:

-        Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;

-        Нису предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;

-        Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била додељена на прошлогодишњем конкурсу, па је покренут поступак раскида уговора;

-        Се не придржавају мера о антикорупционој политици;

-        Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;

-        Су средства за реализацију одобреног пројекта/програма већ обезбедила на други начин;

-        Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;

-        Су брисана из  регистара надлежног органа, или су у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;

-        Имају у последње две године казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;

 

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Неготин за 2019. годину, на основу Одлуке о буџету општине Неготин за 2019. годину и Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 9/2019 ) у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

Износ подстицаја по кориснику је 100%  од укупног прихватљивог износа средстава.

Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања, почев  од  16.07.2019. године до 30.07.2019. године. Крајњи рок за достављање пријава је 30.07.2019. године до 15 часова. Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум доспећа. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику.

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Неготин за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Пријаве на конкурс подносе се у пошиљци предатој пошти, и то најкасније до истека последњег дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом пројекта.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице општине Неготин (www.negotin.rs).

Конкурсна документација, потписана од стране овлашћеног лица, са попуњеним пратећим обрасцима, доставља се  у затвореној коверти на писарници Општинске управе  општине Неготин  која се налази на Тргу Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин или се шаље поштом, са назнаком:

ОПШТИНА НЕГОТИН – Комисија за доделу средстава за невладине организације,удружења и друштава у 2019.год. из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019.години

ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1,  НЕГОТИН

"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за  доделу   средстава за невладиние организације, удружења и друштава у 2019. години из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине неготин у 2019.години.

 

Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: ___________________________________

Контакт особа и број телефона: ____________________________________

 

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат мора бити реализован најкасније до истека буџетске године.

 

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

 

Конкурсна документација садржи:

-        Попуњен пријавни образац;

-        Попуњен образац предлога пројекта;

-        Попуњен образац буџета пројекта и наративног буџета пројекта;

-        Изјава овлашћеног лица удружења (оригинал), дата под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

-        Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;

-        Писмене изјаве партнера о сарадњи на пројекту, ако се пројекат реализује на тај начин;

-        Изјаву сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;

-        копија Статута удружења

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Комисија оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса, према критеријумима прописаним овим правилником.

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине Неготин врши се применом следећих основних критеријума:

Критеријуми

Објашњење критеријума

Број бодова

Усаглашеност пројекта са стратешким оквиром општине Неготин

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем општине Неготин?

15

Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе

Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосмислено представљају решење уочених проблема у локалној заједници, односно могу да задовоље јавни интерес?

Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?

Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта?

У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта бити задовољене – обим задовољења јавног интереса?

20

Одрживост пројекта

Да ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета општине Неготин и на који начин ће се спроводити и финансирати активности пројекта по престанку финансирања средствима из буџета општине Неготин?

Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета општине Неготин?

 

 

15

 

 

Очекивани резултати и ефекти пројекта

Да ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?

15

Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката

Да ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним активностима?

Да ли су трошкови пројекта реални?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити потенцијалне негативне ефекте спровођења пројекта и његове трошкове - Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?

20

Суфинансирање пројекта из других извора

Да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса обезбедило сопствено новчано учешће или други вид учешћа и/или суфинансирање пројекта из других извора?

15

УКУПНО:

 

100

 

БЛИЖА УПУТСТВА О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројеката, Комисија може тражити појашњења предлога пројекта и/или обавити интервју са удружењем предлагачем пројекта/учесником конкурса, као и предложити корекцију предлога пројекта.

Уколико се износ одобрених средства разликује од тражених средства за финансирање пројекта, Комисија може захтевати од подносиоца предлога пројеката евентуално усклађивање буџета пројекта односно рокова реализације пројекта.

Уколико подносилац предлога пројекта не пристане на предложене корекције од стране Комисије, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Чланови комисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта.

Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова и који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине Неготин.

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима, утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин, са наведеним износима новчаних средстава, и исти доставља председнику општине Неготин најкасније 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

Прелиминарна листа објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине Неготин и на порталу е-Управа, без одлагања, по достављању предлога одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин председнику општине Неготин.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне листе.

ЖАЛБЕНИ РОК

На прелиминарну листу  удружења учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, председник општине доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и подноси га председнику општине Неготин.

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

Одлуку о избору пројеката доноси Председник општине Неготин, на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници и огласној табли општине Неготин и на порталу е-Управа, без одлагања по њеном доношењу. 

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА

Након Одлуке о избору пројеката са изабраним подносиоцима пријаве закључују се појединачни уговори о финансирању или суфинансирању пројекта, којим ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

Детаљне информације о конкурсу могу се добити на телефон 019/544-000.

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници општине Неготин, огласној табли општине Неготин, на локалним медијима и на порталу е-Управа.

 

Република  Србија
Општина  Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320–332/2019-II/05
Датум: 15.07.2019. године
Н е г о т и н                                                                      

 

                                                                                    Председник општине Неготин

                                                                                               Владимир Величковић