Четвртак, 07. Април 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ СИЛОСА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА НА К.П.БР. 2921/6 КО ПРАХОВО