Петак, 12. Јул 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ


Преузмите : Позив за подношење понуда, 12.07.2019.г.
Преузмите : Конурсну документацију, 12.07.2019.г.
Преузмите : Меморандум, 26.08.2019.г.
Преузмите : Прва измена конкурсне документације, 26.08.2019.г.
Преузмите : Обавештење о продужењу рока за подношење пријава, 26.08.2019.г.
Преузмите: Меморандум 2, 10.09.2019.г.
Преузмите: Друга измена конкурсне документацију, 10.09.2019.г.
Преузмите: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту прави, 24.09.2019.г.
Преузмите: Меморандум 3, 25.09.2019.г.
Преузмите: Измена конкурсне документације, 20.12.2019.г.
Преузмите: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, 20.12.2019.г.
Преузмите: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 06.01.2020.г.
Преузмите: Измену конкурсне документације, 24.01.2020.г.
Преузмите: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, 24.01.2020.г.
Преузмите: Измену конкурсне документације, 31.01.2020.г.
Преузмите: Меморандум 4, 31.01.2020.г.
Преузмите: Меморандум 5, 07.02.2020.г.
Преузмите: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 12.02.2020.г.
Преузмите: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, 14.04.2020.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 22.5.2020.г.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 11.9.2020.г.

 

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени  гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 22. став 2. Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама ("Службени  гласник РС" бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), општина Неготин, објављује


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


за јавну набавку за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за вршење услуга  реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Неготин

   ( у "Службеном  гласнику Републике Србије" објављен дана 12.07.2019. године)

 

Назив, адреса и  интернет страница наручиоца (јавног тела): Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, www.negotin.rs.

Врста наручиоца (јавног тела): Директни буџетски корисник.

Редни број јавне набавке: 5/2019. 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Врста предмета: Приватни партнер. 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 5/2019 је  избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за вршење услуге  реконструкције, рационализације и одржавање система јавног осветљења на територији општине Неготин. Ознака из ОРН:

−       71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом

−       71314300 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу

−       50232100 Услуге одржавања уличне расвете

−       50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете

−       45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система

−       КА03 За електричну опрему

−       КА04 За електричне инсталације

 

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Набавка није обликована по партијама.

 

Критеријум за доделу уговора:

Избор најбоље понуде биће извршен применом критеријума ''Економски најповољнија понуда''.

Елементи критеријума за доделу уговора су:

1. Цена, исказана кроз нето садашњу вредност укупних трошкова уговора у динарима или еврима, која је обрачуната у складу са чланом 21. Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама ("Службени  гласник РС" бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016)

2. Гарантована уштеда годишње потрошње електричне енергије у kWh.

Уколико две или више понуда имају исту цену, биће изабрана она понуда која има већу гарантовану уштеду. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: 

Увид у конкурсну документацију и рок за преузимање конкурсне документације је од дана објављивања позива у Службеном гласнику Републике Србије, у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој територији Реублике Србије, на интернет страници јавног тела, електронски на интернет страници Tenders Electronic Daily, интернет издању додатка Службеном листу Европске уније, и на Порталу јавних набавки до дана истека рока за подношењe понуда.

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Интернет страници јавног тела: www.negotin.rs и Порталу јавних набавки:  http://portal.ujn.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште узатвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкојпонуди.

Понуду доставити на адресу: Република Србија, општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, преко писарнице, са назнаком „Понуда за јавну набавку за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за вршење услуга  реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Неготин, ЈН бр. 5/19, с позивом на број: 4042-5/2019-II/04 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Рок за подношење понуда је 52 дана од дана објављивања позива за подношење понуда у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 02.09.2019. године до 10,00 часова по средњеевропском времену последњег дана рока.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана  истека рока  за пријем понуда 02.09.2019. године у 10,30 часова по средњеевропском времену у просторијама општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

Контакт лице: Далибор Ранђеловић, е-mail адреса: jnnegotin@gmail.com.

 

Pursuant to Article 60, paragraph 1, item 1) of the Public Procurement Law ("RS Official Gazette" No. 124/2012, 14/2015 and 68/2015, hereinafter: Law) and Article 22, paragraph 2 of the Law on Public-Private Partnership and Concessions ("RS Official Gazette of " No. 88/2011, 15/2016 and 104/2016), municipalities Negotin, announces

CALL FOR TENDERS

for public procurement for the selection of a private partner and the award of a public-private partnership contractwithout elements of concession for the provision of public lighting system reconstruction, rationalization and maintenance services by applying energy saving measures in the territory of the municipalities Negotin

(In the "Official Gazette of the Republic of Serbia" published on July 12, 2019)

 

Name, address and website of the contracting authority (public authority): Themunicipality ofNegotin, Trg Stevana Mokranjca 1, 19300 Negotin, www.negotin.rs.

Type of the contracting authority (public authority): Direct budget users

Ordinal number of the public procurement: 5/2019.

Type of the public procurement procedure: Open procedure.

Type of the subject: Private partner.

Description of the subject of procurement, name and designation from the common procurement vocabulary:

The subject of public procurement no. 5/2019 is the selection of a private partner and the award of a public-private partnership contract without elements of concession for the provision of public lighting system reconstruction, rationalization and maintenance services in the territory of the municipality Negotin. Designation from CPV:

- 71314200 Energy-management services

- 71314300 Energy efficiency consultancy services

- 50232100 Street lighting maintenance services

- 50232110 Commissioning of public lighting installations

- 45316000 Installation work of illumination and signaling systems

- KA03 For electrical equipment

- KA04 For electrical installations 

Number of lots, if the subject of procurement is formed in multiple lots:

The procurement is not formed in lots. 

Award criteria:

The best tender will be selected using the criterion "The most economically advantageous tender".

Elements of the award criteria are:

1. The price, expressed through the Net present value of the total cost of the contract in dinars or euros, calculated in accordance with Article 21 of the Law on Public-Private Partnership and Concessions ("RS Official Gazette of " No. 88/2011, 15/2016 and 104/2016),

2. Guaranteed savings in annual electricity consumption in kWh.

If two or more tenders have the same price, then that tender with higher guaranteed savings will be selected. 

Method of downloading the tender documents, i.e. the website where the tender documents are available:

Review of the tender documents and deadline for downloading the tender documents is from the date of publication of the call in the Official Gazette of the Republic of Serbia, in the media that is distributed throughout the territory of the Republic of Serbia, on the website of the public authority, electronically on the website Tenders Electronic Daily, Internet edition of the Supplement to the Official Journal of the European Union and on the Public Procurement Portal until the deadline for tender submission.

Interested bidders can download the tender documents on the website of the public authority: www.negotin.rs and the Public Procurement Portal: http://portal.ujn.gov.rs

Method and deadline for tender submission

The bidder shall lodge the tender directly or by mail in a closed envelope or box, closed in such a way that it can be established with certainty that it is opened for the first time when opening tenders. 

On the back of the envelope or on the box, indicate the name and address of the bidder.

In case a tender is submitted by a group of bidders, be sure to indicate on the envelope that it is a group of bidders and indicate the names and addresses of all participants in the joint tender. 

Tenders are to be delivered to the following address: The Republic of Serbia, the municipality of Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1, 19300 Negotin, through the clerk's office, marked "Bid for public procurement for selection of the private partner and award of public contracts on public-private partnership without the elements of concession for the execution of the service reconstruction, rationalization and maintaining public lighting using energy-saving measures in the municipality of Negotin, JN no. 5/19, with reference number 4042-5/2019-II/04 - DO NOT OPEN". 

The deadline for submission of bids is 52 days from the day of the announcement of the invitation for submission of bids in the "Official Gazette of theRepublicofSerbia", up to 02.09.2019 by 10:00 am on the Central European time on the last day of the deadline. 

The tenders delivered after the stated deadline shall be deemed untimely. Untimely tenders will not be opened and will be returned to the bidder upon the termination of the opening procedure, with an advice of delivery stating the tender was submitted in an untimely manner.

Place, time and manner of tender opening: The public opening of tenders will be held on the last day of the expiration of the deadline for receiving bids at 02.09.2019 at 10:30 am Central European time in the premises of the municipality of Negotin, Stevan Mokranjac Square 1, 19300 Negotin, in the presence of authorized representatives of bidders.

Conditions under which bidders' representatives can participate in the tender opening process:
Representatives of the bidders shall provide the Procurement Committee with the power of attorney to attend the opening of tenders before the tender opening procedure. The power of attorney is submitted in written form and must be registered with the bidder, sealed by the seal and signed by the authorized person of the bidder 

Deadline for decision-making: The deadline for the contracting authority to decide on contract award is 25 days from the date of opening the tenders.

Contact person: Dalibor Randjelovic, e-mail address: jnnegotin@gmail.com.