Петак, 21. Јул 2017.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ САЛЕ У ОБЈЕКТУ КУЛТУРЕ НА КП.БР.5405/3 КО МАЛАЈНИЦА, ОПШТИНА НЕГОТИН

Преузмите : Позив за подношење понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору

Република Србија

Општина  Неготин

Председник општине

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Број: 4041-18/2017-II/04-5

Дана: 21.07.2017. године

Н е г о т и н

 

             На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015), наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број 18/2017

 

Назив и адреса наручиоца: Општина  Неготин, Председник општине, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: директни корисник буџета

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs

1.За јавну набавку радова-радови на инвестиционом одржавању сале у објекту културе на кп.бр.5405/3 КО Малајница, општина Неготин број ЈНМВ 18/2017, шифра из општег речника  45000000–грађевински радови.

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8.Понуде се могу поднети непосредно:

у пословним просторијама - Општина Неготин, Општинска управа општине Неготин,

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, Општински услужни центар;

- путем поште на адресу: Општина Неготин, Општинска управа општине Неготин,

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – ,,Понуда за јавну набавку радова– радови на инвестиционом одржавању сале у објекту културе на кп.бр.5405/3 КО Малајница, општина Неготин, ЈНМВ број 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9.Рок за подношење понуде је 29.07.2017. године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе. Како рок за доставу понуда истиче на дан који је нерадан/ 29.07.2017.године-субота/, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан/31.07.2017.године- понедељак/ до 11:00 часова

10. Отварање понуда обавиће се дана 29.07.2017. године у 11:15 часова, у просторијама Општинске управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, Неготин, канцеларија број 104. Како рок за отварање понуда истиче на дан који је нерадан/ 29.07.2017.године-субота/, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан/31.07.2017.године- понедељак/ до 11:15 часова.

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на горе наведену адресу најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 11:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на инетрнет страници www.negotin.rs у року од три дана од дана доношења.

Лицa за контакт: Габријела Рожа Алкоуали, 069/8482706 и Горан Лепојевић 069/8482760, jnnegotin@ gmail.com

14. Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добитит исправни подаци о:

- Пореским обавезама-Пореска управа (Миниистарство финансија и привреде Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs . Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

- Заштити животне средине-Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs   (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs )

- Заштити при запошљавању, условима рада-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs .

 

                                                                                      _________________

                                                                                  Наручилац