Среда, 21. Септембар 2016.

ЈАВНА НАБАВКА – ЛОЖ УЉЕ НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО НСГ, СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА

Преузмите : Позив за достављање понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору

 

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ број 11/2016 

1.За јавну набавку добара, лож уља, ниско сумпорно гориво NSG sa услугом превоза – франко истоварно место наручиоца, количина од 50 тона .

Назив и ознака из општег речника набавке :  шифра из општег речника набавки – 09135000 – уље за ложење, број ЈНМВ 11/2016 

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је „ најниже понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке добара.

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

7.Понуде се могу поднети непосредно:

-  у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-  путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 11/2016 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара - лож уља, ниско сумпорно гориво НСГ sa услугом превоза – франко истоварно место наручиоца, количина од 50 тона .

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

8.Рок за подношење понуде је 29.09.2016.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

9. Отварање понуда ће се обавити дана 29.09.2016. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .

10. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

11. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

13.Лице за контакт:  Воја Кожицић   069/ 8482788, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 11/2016 , 

14. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs