Понедељак, 10. Април 2017.

ЈАВНA НАБАВКA ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Преузмите : Позив за подношење позива
Преузмите : Конкурсну документацију
ПреузмитеПрву измену и допуну конкурсне документације
Преузмите : Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Преузмите : Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору

 

НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца1, 19300 Неготин

Матични број: 07233345 , ПИБ: 100566475       

Број: 4/2017

Датум : 10.04.2017.године

Неготин

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ број 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.За јавну набавку добара  електрична енергија, број ЈНМВ 4/2017, ознака из општег речника 09310000 Електрична енергија  

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8.Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара-електричне енергије.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9.Рок за подношење понуде је 18.04.2017.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана  18.04.2017. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт:  : Воја Кожицић ,069/84 82 788, телефон  544000, локал 145.

 jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 4/2017 ,

13. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs

 

 

                                                                                                             

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                            Воја Кожицић,c.р.