Петак, 16. Октобар 2015.

Извођење радова на санацији зграде Месне заједнице у Дупљану

Преузмите: Позив за доставу документације
Преузмите: Конкурсну документацију
Преузмите: Одлуку о додели уговора
Преузмите: Обавештење о додели уговора

 

Назив и адреса наручиоца: Месна заједница Дупљане, општина Неготин, село Дупљане  
 
Врста наручиоца: Индиректни корисник буџетских средстава
 
Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.12/2015 од 16.10.2015. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

За јавну набавку: извођење радова на санацији зграде Месне заједнице у Дупљану

1. Јавна набавка се не обликује кроз партије

2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавнимнабавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).

4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.

6. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.negotin.rs и са Портала јавних набавки.

7. Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин ;
- путем поште на адресу Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

8. Понуде се подносе у затвореној коверти.

9. Рок за подношење понуде је 26.10.2015. године, до 10 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити: Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 26.10.2015. године у просторијама Општинске управе општине Неготин, мала сала, 1. спрат Општине са почетком у 10,15 часова.

11. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог понуђача .

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Радуцић Ђорђе/моб. 064/4413016, Љубиша Миленовић/ моб. 069 8482755/ и Драгана Паовић 019/541-689