Четвртак, 01. Јануар 1970.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ У МЗ УРОВИЦА

Преузмите : Позив за подношење понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите: Прво појашњење конкурсне документације
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору
Преузмите: Одлуку о измени уговора

 

Назив и адреса наручиоца: Меснa заједницa Уровица, Савет МЗ Уровица, село Уровица, општина Неготин

Врста наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке брoj 130/2016 од 03.10.2016. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

ЈН број 1/2016

 

1.За јавну набавку радова–радови на постројењу за пречишћавање воде у МЗ Уровица,  ознака из општег речника 45000000-грађевински радови, шифра из општег речника  45000000 –грађевински радови.

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8.Понуде се могу поднети непосредно:

у пословним просторијама наручиоца-Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин;

- путем поште на адресу: Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – ,,Понуда за јавну набавку радова–извођење радова на постројењу за пречишћавање воде у МЗ Уровица, ЈН у отвореном поступку бр 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9.Рок за подношење понуде је 17.11.2016. године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 17.11.2016. године у 11:15 часова, у просторијама наручиоца, Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, Неготин, канцеларија број 104.

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 11:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана њеног доношења

Лицa за контакт: Живојин Марковић 069/8482701, jnnegotin@ gmail.com

14. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе: www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs