Четвртак, 11. Јул 2019.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИСАЊА КОМПЛЕКСА РАЈАЧКЕ ПИМНИЦЕ И СЕЛА РАЈАЦ У ОПШТИНИ НЕГОТИН

Преузмите : Позив за подношење понуда, 11.07.2019.г
Преузмите : Конкурсну документацију, 11.07.2019.г
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 16.08.2019.г
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 27.08.2019.г.

 

Назив и адреса наручиоца: општина Неготин, председник општине, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4042 – 3/2019 – II/04 од  26.07.2019.године, наручилац објављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

ЈН број 3/2019


1. За јавну набавку услуга- Израда пројекта за изградњу објекта водоснабдевања и каналисања комплекса Рајачке пимнице и села Рајац у општини Неготин,  ознака из општег речника 71000000- Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

2. Јавна набавка се не обликује кроз партије.

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

     - Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

7. Понуде се могу поднети непосредно:

        - у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, Општински услужни центар ;

        - путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин

8.Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ЈН у отвореном поступаку број 3/2019- НЕ ОТВАРАТИ-  Понуда за јавну набавку услуга- Израда пројекта за изградњу објекта водоснабдевања и каналисања комплекса Рајачке пимнице и села Рајац у општини Неготин.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9. Рок за подношење понуде је 15.08.2019.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 15.08.2019. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

11.Представник понуђача,мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана њеног доношења.

12.Лице за контакт:

Лице за контакт: Младен Бошковић, моб.тел. 069/8482738

Електронска адреса: jnnegotin@gmail.com

Телефон:019/544-000 lokal 156