Петак, 27. Децембар 2019.

Израда Измене Плана генералне регулације за насеље Прахово са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину измене ПГР-а за насеље Прахово

Преузмите: Позив за подношење понуда, 27.12.2019.год.
Преузмите: Конкурсну документацију, 27.12.2019.год.
Преузмите: Прву измену и допуну конкурсне документације, 31.12.2019.год.
Преузмите: Појашњење конкурсне документације, 31.12.2019.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 21.01.2020.год.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 28.01.2020.год.

 

Република Србија
Општина  Неготин
Председник општине Неготин
Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
Број: 4041- 28/2019-II/04-5
Дана: 27. 12.2019. године

Н е г о т и н

 

             На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015), наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број 28 /2019

 

Назив и адреса наручиоца: Општина  Неготин, Председник општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: директни корисник буџета

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs

 

1.За јавну набавку услуге  израде Измене Плана генералне  регулације за насеље Прахово са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину измене ПГР-а за насеље Прахово,   број ЈНМВ  28/2019, шифра из општег речника  712400000–архитектонске и инжињерске услуге и услуге планирања.

 

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

 

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

 

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

 

8.Понуде се могу поднети непосредно:

у пословним просторијама - Општина Неготин, Општинска управа општине Неготин,

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, Општински услужни центар;

- путем поште на адресу: Општина Неготин, Општинска управа општине Неготин,

 

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин;

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – ,,Понуда за јавну набавку услуге– израде Измене Плана генералне  регулације за насеље Прахово са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину измене ПГР-а за насеље Прахово,   ЈНМВ број 28/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

 

9.Рок за подношење понуде је 17.01.2020. године, до 13:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда обавиће се дана 17.01.2020. године у 13:15 часова, у просторијама Општинске управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, Неготин, канцеларија број 104.

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на горе наведену адресу најкасније последњег дана наведеног рока до 13:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 13:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на инетрнет страници www.negotin.rs у року од три дана од дана доношења.

Лицa за контакт: Драгана Паовић 019 544 000 локал 183 jnnegotin@ gmail.com

 

14. Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добитит испрани подаци о:

- Пореским обавезама-Пореска управа (Миниистарство финансија и привреде Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs . Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

- Заштити животне средине-Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs   (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs )

- Заштити при запошљавању, условима рада-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs .

 

                                                                                     Комисија за јавне набавке