Уторак, 20. Октобар 2015.

Инвестиционо одржавање објекта дома културе у Александровцу-етажа ниског приземља

Преузмите: Конкурсна документација

Преузмите:  Одлуку о додели уговора

Преузмите: Обавештење о закљученом уговору 

Назив и адреса наручиоца: Месна заједница Александровац, општина Неготин, село Александровац
Врста наручиоца: Индиректни корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.58/2015 од 20.10.2015. године, наручилац објављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности


За јавну набавку: Инвестиционо одржавање објекта дома културе у Александровцу-етажа ниског приземља
1. Јавна набавка се не обликује кроз партије
2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).
4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.
6. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.negotin.rs и са Портала јавних набавки.
7. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин ;
- путем поште на адресу Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
9. Рок за подношење понуде је 28.10.2015. године, до 10 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити: Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 28.10.2015. године у просторијама Општинске управе општине Неготин, мала сала, 1. спрат Општине са почетком у 10,15 часова.
11. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог понуђача .

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Петровић Миодраг моб. 064/192-94-36, Драгана Паовић 019/541-689