Четвртак, 15. Октобар 2015.

Инвестиционо одржавање дела објекта Дома културе у Трњану

Преузмите: Конкурсна документација
Преузмите: Одлуку о додели уговора
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору

Назив и адреса наручиоца: Месна заједница Трњане, општина Неготин, село Трњане
Врста наручиоца: Индиректни корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.11/2015 од 15.10.2015. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
За јавну набавку: Инвестиционо одржавање дела објекта Дома културе у Трњану


1. Јавна набавка се не обликује кроз партије
2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).
4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.
6. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.negotin.rs и са Портала јавних набавки.
7. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин ;
- путем поште на адресу Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
9. Рок за подношење понуде је 23.10.2015. године, до 12 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити: Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 23.10.2015. године у просторијама Општинске управе општине Неготин, мала сала, 1. спрат Општине са почетком у 12,15 часова.
11. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог понуђача .

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Тонић Александар моб. 064/286-35-86 , Горан Лепојевић/ моб. 069 8480760/ и Драгана Паовић 019/541-689