Четвртак, 08. Октобар 2020.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Преузмите : Решење о попуњавању извршилачког радног места
путем интерног конкурса у Општинској управи општине Неготин
Преузмите : Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење интерног конкурса
за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Неготин
Преузмите : Интерни конкурс
Преузмите : Образац 1 - изјава
Преузмите : Решење о неуспеху интерног конкурса


Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 111-3/2020-IV/06
08. октобар 2020. године
Н е г о т и н

 

            На основу члана  4. став 8. и члана 82. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоурпаве („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 и 86/2019 – др.закон),  члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16), Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-6735/2020 од 27.08.2020. године, Кадровског плана општине Неготин за 2020. годину („Сл. лист општине Неготин“, број 18/2019) и Решења о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Неготин број: 112-271/2020-IV/06 од 06.10.2020. године, начелник Општинске управе општине Неготин, расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Неготин