Четвртак, 03. Октобар 2019.

Гориво за потребе службених возила

Преузмите: Позив за подношење понуда, 03.10.2019.г.
Преузмите: Конкурсна документација, 03.10.2019.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 14.10.2019.г.
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 29.10.2019.г.


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, ПИБ: 100566475, МБ: 07233345, ЈБКЈС 06295

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1., тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015,  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4041 – 20/2019 – IV/04-1 од 03.10.2019.године,  Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4041 – 20/2019 – IV/04-2 од 03.10.2019.године,  наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ број 20/2019

1.За јавну набавку добара : гориво за потребе службених возила ,( Евро дизел, Европремијум БМБ 95 , Плин и THG /AD Blue).

 

Шифра из општег речника набавки – 09130000 – нафта и дестилати.

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

-                     Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

7.Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар;

-                     путем поште на адресу Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара - набавка горива за потребе службених возила,( Евро дизел, Европремијум БМБ 95 , Плин и THG /AD Blue).

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

8.Рок за подношење понуде је 11.10.2019.године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе.

9. Отварање понуда ће се обавити дана 11. 10.2019. године у 11:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број 1., канцеларија 104.

10. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 11:00 часова.

11. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на инетрнет страници www.negotin.rs у року од три дана од дана доношења.

Лице за контакт:  Бранислав Шуцић 065/ 547 11 59, 

 

jnnegotin@gmail.com,

 

13. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

 

   Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

   Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs