Понедељак, 03. Аугуст 2020.

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ

 Преузмите: Јавни увид, 03.08.2020.год.
Преузмите: Елаборат, 03.08.2020.год.
Преузмите: Планирану намену, 03.08.2020.год.
Преузмите: Геодетску подлогу са границом обухвата, 03.08.2020.год.

На основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 37.члaнa38. Члaнa 39.члaнa 40.и члaнa 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

ЕЛАБОРАТ ЗА  РАНИ  ЈАВНИ УВИД  ИЗМЕНЕ ПЛАНA  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ

 

     Рани јавни увид  у Елаборат за рани  јавни  увид Измене планa детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у  Прахову  оглашава се  у периоду од  03.08.2020.године до 17.08.2020. године.

     Излагање  Елабората на  рани јавни увид се обавља у улазном холу  зграде Општине Неготин (приземље), Трг стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин .

      Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени елаборат пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија .

      Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени елаборат у току трајања раног јавног увида  у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,Трг Стевана Мокрањца број 1, најкасније до 17.08.2020.године.

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.