Четвртак, 24. Аугуст 2023.

Друго јавнo надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О.: Неготин на к.п.бр. 1312 и 1055