Уторак, 01. Октобар 2019.

Чишћење снега и леда са коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин

Преузмите: Позив за подношење понуда, 01.10.2019.г.
Преузмите: Конкурсну документацију, 01.10.2019.г.
Преузмите:
Питање 1, 10.10.2019.г.
 Преузмите: Прву измену конкурсне документације, 10.10.2019.г.
Преузмите: Питање 2, 14.10.2019.г.
Преузмите: Другу измену конкурсне документације, 14.10.2019.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 08.11.2019.г.
Преузмите:
Обавештење о закљученом уговору, 25.11.2019.г.

Назив и адреса наручиоца: општина Неготин, председник општине, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4042 – 6/2019 – II/04 од  20.09.2019.године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

ЈН број 6/2019

  1. За јавну набавку услуга- Чишћење снега и леда са коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин за зимску 2019/2020, ознака из општег речника 90620000услуге чишћења снега и 90630000- услуге уклањања леда.
  2. Јавна набавка се не обликује кроз партије.
  3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
  5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
  6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

-                     Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

  1. Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, Општински услужни центар ;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин

8.Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ЈН у отвореном поступаку број 6/2019- НЕ ОТВАРАТИ-  Понуда за јавну набавку услуга- Чишћење снега и леда са коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин за зимску 2019/2020.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9. Рок за подношење понуде је 31.10.2019.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.Како рок за доставу понуда,последњи дан наведеног рока истиче у недељу , који је нерадни дан код наручиоца, рок за доставу понуда ће се сматрати први радни дан  до 10:00 часова.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 31.10.2019. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Мала сала општине Неготин .Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

   11.Представник понуђача, мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

  Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана њеног доношења.

  12.Лице за контакт:

Раде Младеновић 065/4039513 и Весна Лазаревић, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈН у отвореном поступку 6/2019.