Четвртак, 22. Аугуст 2019.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите : Позив за подношење понуда, 22.08.2019.г.
Преузмите : Конкурсну документацију, 22.08.2019.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 04.09.2019.г
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 09.09.2019.г.


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, ПИБ: 100566475, МБ: 07233345, ЈБКЈС 06295

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1., тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015,  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4041 – 17/2019 – IV/04-1 од 20.08.2019.године,  Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4041 – 17/2019 – IV/04-2 од 20.08.2019.године,  наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ број 17/2019

 

1.Наручилац: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин , www.negotin.rs

2.Врста наручиоца: директни корисник буџета,Јединица локалне самоуправе.

3.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

4.За јавну набавку услуге :  Осигурања имовине и запослених / Осигурање зграда и опреме;Осигурање возила; Колективно осигурање запослених у случају несрећог слућаја ( незгоде)  са покрићем 24 часа дневно( за време проведено на послу и ван посла ) ; Здравствено осигурање/ .

5.Јавна набавка није обликована по партијама.

6.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

7.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

8.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

9.Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

10. Понуде се могу поднети непосредно:

-                 у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар;

-                 путем поште на адресу Општинска управа општине Неготин,  Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 17/2019 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуге осигурања имовине и запосленик

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

11. Рок за подношење понуде је 30.08.2019.године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе.

12. Отварање понуда ће се обавити дана 30.08.2019. године у 11:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., канцеларија 104.

13. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 11:00 часова.

14. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

15. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на инетрнет страници www.negotin.rs у року од три дана од дана доношења.

Лице за контакт:  Габријела Р Алкоуали  jnnegotin@gmail.com,

16. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs