Среда, 21. Септембар 2016.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV ИЗМЕЂУ ТС 110/35KV”МОСНА” И ТС 110/35KV “НИКИНЕ ВОДЕ”ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин ,Одељење за урбанизам и грађевинарсво сходно члану 50.Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.72/2009,81/2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС.98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014)  члановима  56 и 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања(“Сл.гласник РС”,бр. 64/2015), излаже на јавни увид НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV ИЗМЕЂУ ТС 110/35KV”МОСНА” И ТС 110/35KV “НИКИНЕ ВОДЕ”ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН у периоду од 21.09.2016.године до 21.10.2016.године у централном холу  зграде  Општине Неготин .

Одељење за урбанизам и грађевинарсво свим заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени плански документ пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на плански докуменат.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени плански документ у току трајања јавног увида (21.09.2016.год. до 21.10.2016.год.)   у писаном облику , и исти   доставити Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам и грађевинарсво, Трг С. Мокрањаца бр.1.

О термину одржавања јавне седнице комисије заинтересована јавност биће обавештена путем сајта Општине Неготин.