Среда, 25. Новембар 2020.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО

Преузмите: Оглас, 25.11.2020.год.
Преузмите: Графичке прилоге (први део), (.rar) 25.11.2020.год.
Преузмите: Катастарски план, 25.11.2020.год.
Преузмите: Постојећу намену, 25.11.2020.год.
Преузмите: Планирану намену, 25.11.2020.год.
Преузмите: Поделу на урбанистичке целине и зоне, 25.11.2020.год.
Преузмите: Функционалну организацију, 25.11.2020.год.
Преузмите: Саобраћајно решење, 25.11.2020.год.
Преузмите: Еколошку валоризацију, 25.11.2020.год.
Преузмите: Акустичне зоне, 25.11.2020.год.
Преузмите: Синхрон план, 25.11.2020.год.
Преузмите: Спровођење плана, 25.11.2020.год.
Преузмите: Нацрт плана - текст, 25.11.2020.год.
Преузмите: Насловна страна, 25.11.2020.год.
Преузмите: Документацију плана - одлуке, 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: Документацију плана - услови (први део), 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: Документацију планa - услови (други део), 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: Документацију плана - услови (трећи део), 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: Документацију плана - услови (четврти део), 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: Документацију плана - ПГР Прахово измена, 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: ПГР Прахово измена - прилози, 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: Текстуални део, 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: Општу документацију, 25.11.2020.год. (.rar)
Преузмите: Јавну презентацију (Обавештење), 14.12.2020.год.

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 55.- 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине

оглашава

 ЈАВНИ УВИД

У

  НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНA  ГЕНЕРАЛНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ  ПРАХОВО И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО

 

     Јавни увид  у нацрт  Измена и допуна  планa генералне регилације за насеље Прахово  и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Прахово, оглашава се у периоду од 25.11.2020.године до 25.12.2020. године.

     Излагање  Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Прахово и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Прахово  на  јавни увид се обавља у  улазном холу  зграде Општине Неготин (приземље), Трг стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин .

     Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени нацрт Плана и Извештај пружају  потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

      Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени Нацрт Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Прахово и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Прахово у току трајања јавног увида  у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца 1, најкасније до 25.12.2020.године.

        Дана 15.12.2020.године у просторијама Општине Неготин у 12 часова организоваће се јавна презентација Нацрта Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Прахово и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Прахово

 

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.