Среда, 20. Април 2022.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ К.П.БР. 3272 КО НЕГОТИН

Преузмите: Оглас, 20.04.2022.г.
Преузмите: Урбанистички пројекат, 20.04.2022.г.

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

     ОПШТИНА НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине

  

ОГЛАШАВА

 ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

К.П.БР. 3272  КО НЕГОТИН  

 

  1. ЈАВНА  ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у централном холу зграде Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1  у Неготину,  од  26.04.2022.године до 03.05.2022.године, сваког радног дана од 9 до 15часова.
  2. Носилац израде Урбанистичког пројекта је “ТЕКИНГ Д.О.О.“,улица Вожда Карађорђа број 39,  18000 Ниш.
  3. У току јавне презентације, Урбанистички пројекат ће бити изложен на сајту општине Неготин, www.negotin.rs
  4. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта, у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонским решењима Урбанистичког пројекта  у време трајања јавне презентације.
  5. За сва обавештења о садржају јавне презентације одређена је контакт особа Марина Николић,дипл.инж.арх. из Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општине Неготин.
  6. Сва заинтересована правна и физичка лица током трајања јавне презентације Урбанистичког пројекта могу да изврше увид у Урбанистички пројекат и да доставе примедбе и сугестије у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца 1, најкасније до 03.05.2022.год..године.

 

       

 Руководилац,

Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.