Обрасци

Претрага

Пронађено 116 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183.1~ПО детаљније
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183.1~НД детаљније
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183.1~ПО+НД детаљније
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183.1~ПО+НД детаљније
ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183~ББД~ПУ детаљније
МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА (ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ) Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183~МД~НП детаљније
ПРИЈАВА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ НА ФИРМУ Општинска управа Неготин Локална пореска администрација ОУЦ~ЗС~434~ЛКТ~Ф детаљније
ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ Општинска управа Неготин Локална пореска администрација Oбразац ЗИ - Прилог2 детаљније
ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ Општинска управа Неготин Локална пореска администрација Образац ППИ-1 детаљније
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА Општинска управа Неготин Локална пореска администрација Образац ППИ-2 детаљније
ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТА ЗА ЛИЦЕ РОЂЕНО У ИНОСТРАНСТВУ Дирекција за конзуларе послове детаљније
ПРИСТУП ИНФОРМAЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Општинска управа Неготин Служба за послове председника општине и Општинског веће детаљније
ЕСХУМАЦИЈА - ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~512~E~ППO детаљније
ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~.501~ДТСИОО детаљније
ДОДЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~ЗС~320~ДСП детаљније
ИЗДАВАЊЕ ИЗМЕЊЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋ.И ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАС.ОТПАДА ИЛИ ИЗМЕЊЕНЕ ИНТЕГР.ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВ.ВИШЕ ДЕЛАТН.ЈЕДНОГ ОПЕРАТЕРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~.501~ИИДСТТО детаљније