Назад
Назив документа: УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ Преузми образац ОУЦ~ЗС~200.3~УВ~СБС
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.78 у згради општине Неготин, Трг С.Мокрањца бр.1, или Месна канцеларија надлежног матичног подручја
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање уверења о слободном брачном стању ради склапања брака у иностранству
1.6 Поступак води: Снежана Станковић Матичар 019-544-000, локал 133 или 157 snezana.stankovic@negotin.rs
Видосава Жетић Заменик матичара 019-544-000, локал 133 или 157 vidosava.zetic@negotin.rs
Биљана Бабовић Заменик матичара 019-544-000, локал 133 или 157 biljana.babovic@negotin.rs
Биљана Бошковић Заменик матичара 019-544-000, локал 133 или 157 biljana.boskovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о матичним књигама
2.1.2 Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
2.1.4 Породични закон
2.1.5 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Извод из Матичне књиге рођених на домаћем обрасцу Матичар матичног подручја места рођења Орган који води поступак Електронски или папирни документ Ако лице подноси захтев за уверење о...
3.2 Уверење о држављанству Матичар матичног подручја места рођења Орган који води поступак Електронски или папирни документ Ако лице подноси захтев за уверење о...
3.3 Уверење о пребивалишту Полицијска станица Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.4 Ако подносилац захтева склапа брак са страним држављанином потребно је да поред наведене документације за себе, приложити и Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу и фотокопију пасоша за страног држављанина. Странка Оригинал или оверена фотокопија
3.5 Ако подносилац захтева склапа брак у иностранству са држављанином Р. Србије потребно је да поред наведене документације за себе, приложити и Извод из матичне књиге рођених и Уврење о држављанству за супружника. Странка Оригинал или оверена фотокопија
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 1190,00 840-742221843-57 97 76-072
4.2 Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, Републичку административну таксу из тар.бр. 220/2 плаћају умањену за 70% ( 457,00 дин).
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Потребно је да подносилац захтева попуни образац захтева подацима за оба лица, да приложи потребе таксе и исти преда у канцеларији број 78. Ако је лице рођено у неком од села на територији опшине Неготин, захтев се предаје надлежној месној канцеларији. Захтев се одмах узима у рад.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
1 дан одмах
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУНазад