Назад
Назив документа: НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Преузми образац ОУЦ~ЗС~203.2~НУ-МКУ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Број 77
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих надлежног матичног подручја
1.6 Поступак води: Дејан Манић Стручни сарадник 019-544-000, локал 131 dejan.manic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о матичним књигама
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 АКТА КОЈА ПОДНОСИ СТРАНКА
3.2 Потврда о смрти Надлежна здравствена установа Подносилац захтева Оригинал
3.3 Личне карте умрлог лица Подносилац захтева Очитана лична карата или фотокопија
3.4 Личне карте подносиоца захтева Подносилац захтева Очитана лична карата или фотокопија
3.5 АКТА КОЈА ОРГАН ПРИБАВЉА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ:
3.6 Уверење да није уписан у МКУ матичног подручја према месту смрти Матичар матичног подручја где је смрт настала Орган који води поступак Оригинал
3.7 Извод из матичне књиге рођених за умрлог Матичар матичног подручја где је лице рођено Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.8 Уверење о држављанству за умрло лице Матичар матичног подручја где је умрло лице уписано у књигу држављанства Орган који води поступак Електронски или папирни документ
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.2 Републичка админ. такса Буџет Р. Србије 800,00 840-742221843-57 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Ако протекне законски рок за упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих, упис је могуће извршити само на основу решења о накнадном упису у МКУ.
5.2 О накнадном упису у МКУ досноси се решење на бази приложених доказа из тачке 3 ове процедуре.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХНазад