Назад
Назив документа: ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ РОЂЕНИХ Преузми образац ОУЦ~ЗС~200.1~И-МКР
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија број 77, први спрат зграде СО Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Исправка грешке у матичној књизи рођених за матична подручја на територији општине Неготин
1.6 Поступак води: Дејан Манић Стручни сарадник 019-544-000, локал 131 dejan.manic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о матичним књигама
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 АКТА КОЈА ПОДНОСИ СТРАНКА
3.2 Очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте Полицијска станица Неготин Странка Фотокопија
3.3 АКТА КОЈА ОРГАН ПРИБАВЉА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ:
3.4 Извод из Матичне књиге рођених за подносиоца захтева Матично подручје у коме је место рођења подносиоца захтева Орган по службеној дужности или сама странка ако то жели Електронски или папирни документ
3.5 Извод из матичне књиге рођених - венчаних за родитеље Матичар матичног подручја где је лицима уписан податак о рођењу, односно венчању Орган по службеној дужности или сама странка ако то жели Електронски или папирни документ
3.6 Потврда о пребивалишту родитеља у тренутку рођења детета Полицијска станица Орган по службеној дужности или сама странка ако то жели Електронски или папирни документ
3.7 Други докази у зависности од конкретног случаја којима је могуће доказати исправност података
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Уколико у матичној књизи рођених постоји податак који је погрешан, странка подноси захтев за исправку грешке и доставља одговарајуће доказе који недвосмислено потврђују да грешка треба бити исправљена. Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове у законском року доноси решење о исправци грешке у МКР.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ РОЂЕНИХ
Назад