Назад
Назив документа: ИСПРАВKА ГРЕШКЕ У KЊИЗИ ДРЖАВЉАНА Преузми образац ОУЦ~ЗС~204.1~И-КД
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија број 77, први спрат зграде СО Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Исправка грешке у матичној књизи држављана за матична подручја на територији општине Неготин
1.6 Поступак води: Дејан Манић Стручни сарадник 019-544-000, локал 131 dejan.manic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о матичним књигама
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Уверење о држављанству Матично подручје у коме се води књига држављана Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.2 Извод из Матичне књиге рођених Матично подручје где је лице рођено Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.3 Извод из Матичне књиге рођених за родитеље Матично подручје где су родитељи рођени, односно уписани у МКР Орган који води поступак Електронски или папирни документ
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Уколико у матичној књизи државаљана постоји податак који је погрешан, странка подноси захтев за исправку грешке и доставља одговарајуће доказе који недвосмислено потврђују да грешка треба бити исправљена. Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове у законском року доноси решење о исправци грешке у КД.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ИСПРАВKА ГРЕШКЕ У KЊИЗИ ДРЖАВЉАНАНазад