Назад
Назив документа: УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ВЛАСНИКА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: 71
1.3 Област(делатности): Имовинско-правни послови
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Решавање коришћења грађевинског земљишта на коме је бесправно изграђен објекат
1.6 Поступак води: Ружица Милановић Самостални стручни сарадник 019/544-000, локал 126 ruzica.milanovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о озакоњењу објеката
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Обавештење надлежног органа о испуњености претходних услова за озакоњење Одељење за урбанизам и грађевинарство Орган који води поступак
3.2 Основ стицања права коришћења кат. парцеле (уговор који није судски оверен, признаница о исплати купопродајне цене) СИЗ за управљање грађевинским земљиште, или ЈП за грађевинско земљиште, или Општина Неготин, или Општински/Основни суд Странка
3.3 Оверена изјава уписаног корисника кат. парцеле/име, презиме и адреса уписаног корисника кат. парцеле/име, презиме и адреса правних следбеника уписаног корисника кат. парцеле Опционо
3.4 Копија плана Служба за катастар непокретности Неготин
3.5 Извод из листа непокретности Служба за катастар непокретности Неготин
3.6 Потврда о пренумерацији/уверење о историјату парцеле
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.админ.такса Буџет Р.Србије 870,00 840-742221843-57 97 76 - 072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев са прилозима предаје се на шалтеру бр.4 или 1 Општинског услужног центра (међуспрат)
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац: УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ВЛАСНИКА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТАНазад