Назад
Назив документа: ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА НАКОН РАЗВОДА БРАКА Преузми образац ОУЦ~ЗС~201.2~ПППРБ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Број 77
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Враћање рођеног презимена након развода брака.
1.6 Поступак води: Дејан Манић Стручни сарадник 019-544-000, локал 131 dejan.manic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Породични закон
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Извод из матичне књиге рођених Матичар матичног подручја места рођења Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.2 Уверење о држављанству Матичар матичног подручја места рођења Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.3 Уверење о пребивалишту или фотокопија важеће личне карте Полицијска станица Орган који води поступак оригинал или оверена фотокопија личне карте
3.4 Уверење Основног суда да се не води истрага или кривични поступак Основни суд Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.5 Уверење Вишег суда да се не води кривични поступак Виши суд Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.6 Уверење Основног jaвног тужилаштва да се не води истрага Основно јавно тужилаштво Неготин Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.7 Уверење Вишег jaвног тужилаштва да се не води истрага Више јавно тужилаштво Неготин Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.9 Уверење о измиреним законским обавезама( Уверење пореске управе и др.) Пореска управа Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.10 Правноснажна пресуда о разводу брака Основни суд странка Оверена фотокопија
3.11 Извод из матичне књиге рођених за малолетну децу Матичар матичног подручја места рођења Орган који води поступак Електронски или папирни документ
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 800,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Законски рок за промену презимена након развода брака је 60 дана од дана правоснажности судске пресуде. Ако странка у овом року не изврши промену презимена, а жели да се врати на рођено презиме, неопходно је поступање по овој процедури и тада подноси захтев за промену презимена након развода брака и уз њега прилаже потребна документа и доказе о уплати.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА НАКОН РАЗВОДА БРАКАНазад