Назад
Назив документа: ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА Преузми образац ОУЦ~ЗС~501~ПИ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам и грађевинарство
Канцеларија: Одељење за урбанизам и грађевинарство: приземље у згради Катастра у улици Станка Пауновића 2.
1.3 Област(делатности): Животна средина
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка:
1.6 Поступак води: Јасмина Благојевић Самостални стручни сарадник 019-547-580 jasmina.blagojevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.1.2 Закон о управљању отпадом
2.1.3 Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада
2.2 Општински: 2.2.1 Одлукама о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Сагласност на процену ризика по здравље људи и животну средину и план заштите од удеса уколико је оператер у обавези да такву сагласност прибави.
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 3060,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 400,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Преузмите образац: ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДАНазад