Назад
Назив документа: ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА Преузми образац ОУЦ~ЗС~.501~ДСТО
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам и грађевинарство
Канцеларија: Одељење за урбанизам и грађевинарство: приземље у згради Катастра у улици Станка Пауновића 2.
1.3 Област(делатности): Животна средина
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Прибављање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
1.6 Поступак води: Јасмина Благојевић Самостални стручни сарадник 019-547-580 jasmina.blagojevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.1.2 Закон о управљању отпадом
2.2 Општински: 2.2.1 Одлукама о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Потврда о регистрацији за обављање делатности сакупљања и/или транспорта интертног или неопасног отпада Агенција за привредне регистре Странка Фотокопија
3.2 Радни план постројења за управљање отпадом Странка Фотокопија
3.3 План заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара Странка
3.4 Предлог плана за затварање постројења Странка
3.5 Изјава о методама третмана или одлагања отпада Странка
3.6 Сагласност на студију о процени утицаја на живот. средину или студију о процени утицаја затеченог стања Странка
3.7 Копија одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом Странка
3.8 Финанс. и друге гаранције, односно одговара. осигурање за случај удеса или штете причињ. трећим лицима Странка
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 60350,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 500,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

Образац: ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА


Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама


Назад