Назад
Назив документа: ДAВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Преузми образац Образац бр.26
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам и грађевинарство
Канцеларија: Одељење за урбанизам и грађевинарство: приземље у згради Катастра у улици Станка Пауновића 2.
1.3 Област(делатности): Животна средина
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка:
1.6 Поступак води: Јасмина Благојевић Самостални стручни сарадник 019-547-580 jasmina.blagojevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.1.2 Закон о процени утицаја на животну средину
2.2 Општински: 2.2.1 Одлукама о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Студија о процени утицаја на животну средину у најмање 3 примерка у писаном облику и један у електронском облику Странка
3.2 Одлука надлежног органа из предходне фазе поступка Странка
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка админ. такса - за објекте до 100 m2 Буџет Р. Србије 40.690,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Републичка админ. такса - за објекте од 100 до 1000м2 Буџет Р. Србије 79.040,00 840 - 742351843 - 94 97 76-072
4.3 Републичка админ. такса - за објекте преко 1000м2 Буџет Р. Србије 129.520,00 840 - 742351843 - 94 97 76-072
4.4 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 500,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац:  ДAВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУНазад